Skip to:

ขอแสดงความยินดีกับ นายชลิต เมืองลาย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 ณ สถาบันเดซี เมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม–7 กันยายน 2560

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และมีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงในองค์กรการวิจัยระดับนานาชาติ โดยภายหลังจากที่ สวทช. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว  

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy