Skip to:

การคัดเลือกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน) พร้อมใบสมัครคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.sci.ku.ac.th และส่งใบสมัครที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ชั่้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สอบถามโทรภายใน 646146 (คุณพรภัทรา)

 

Download แบบฟอร์มได้ที่ https://sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/08/fPSVT2560-add.pdf