Skip to:

ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษที่ภาควิชาฟิสิกส์

ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤห้ส ที่ 23 มกราคม 2563