Skip to:

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป >> https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/9434-2/