Skip to:

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand)