Skip to:

คณะกรรมการบริการวิชาการ

เพื่อให้การดำเนินการบริการวิชาการของภาควิชาฟิสิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาควิชาฯ  และเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ  พร้อมทั้งจัดทำระเบียบในการบริการโครงการของภาควิชาฯ  โดยมีรายนามดังนี้

                   1.   อ.ดร.สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์                 ประธานคณะกรรมการ

                   2.   ผศ.กนกพจน์  อารีกุล                           กรรมการ       

                   3.   อ.มาลี  สุทธิโอภาส                              กรรมการ

                   4.   อ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา                 กรรมการ

                   5.   ผศ.ดร.สุธี  บุญช่วย                               กรรมการ                 

                   6.   นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์                 กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  2553