Skip to:

คณะกรรมการจัดตารางสอน

เพื่อให้งานจัดตารางสอนของภาควิชาฟิสิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการในภาควิชาฟิสิกส์ดังนี้

                   1.   อ.มาลี  สุทธิโอภาส                              ประธานกรรมการฯ

                   2.   ผศ.ดร.สุธี  บุญช่วย                               กรรมการ

                   3.   อ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา                 กรรมการ

                   4.   นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์                 กรรมการ

                   5.   นางสาววรางคณา  คำสันเทียะ                 กรรมการ

                   6.   นางสาวจาริณี  เกียงเอีย                        กรรมการและเลขานุการ

 สั่ง  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  2553