Skip to:

คณะกรรมการฝ่ายวัสดุและครุภัณฑ์

เพื่อให้งานบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ของภาควิชาฟิสิกส์ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ      จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 29/2552   และขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ภาควิชาฟิสิกส์ ดังนี้ 

ฝ่ายจัดซื้อ

1.  อ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์                          ประธานกรรมการ

2.  อ.ดร.ณัฐพร  ฉัตรแถม                           กรรมการ

3.  อ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา                   กรรมการ

4.  นายปัญญา  คงสวัสดิ์                            กรรมการเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะวัสดุและครุภัณฑ์

ฝ่ายทะเบียนครุภัณฑ์

            1.  อ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์

            2.  นายภัทรพงษ์  นิภากุล

            3.  นางสาวพินิจ  ศิริพยัคฆ์

           มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนและการเบิกจ่ายครุภัณฑ์

 สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  2552