Skip to:

คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารภาควิชาฟิสิกส์ และบริเวณโดยรอบของภาควิชาฟิสิกส์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

                   1.  อ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์                ประธานกรรมการ

                   2.  นายสุชาติ  สุวรรณทัศน์                กรรมการ

                   3.  นายธงชัย  หอมวันทา                  กรรมการ

                   4.  นายมาโนช  พึ่งทรัพย์                  กรรมการ

                   5.  นายภัทรพงษ์  นิภากุล                 กรรมการและเลขานุการ

                   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารฟิสิกส์และบริเวณโดยรอบ การเดินสาย และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย LAN  โทรศัพท์ ไฟฟ้า ระบบประปา และการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2552