Skip to:

คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินการด้านสารสนเทศประกอบด้วยการจัดทำเวปไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารของภาควิชาฟิสิกส์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

                   1.   อ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข                           ประธานกรรมการ

                   2.   นายชลเทพ  กิจสินธพชัย                       กรรมการ

                   3.   นายจิรภัทร  ลดาวัลย์                            กรรมการ

                   4.   นายภัทรพงษ์  นิภากุล                          รรมการ

                   5.   นายปัญญา  คงสวัสดิ์                            กรรมการ

                   6.   นางสาวอรพรรณ  เกษมสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่  10  เมษายน  2556