Skip to:

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา

 • 2548-ปัจจุบัน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 •         -2539     วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
 • 2525-2529     วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน

 •  

งานวิจัย

 • Computational physics

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 •  

งานสอน

 • 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics I)
 • 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II (General Physics II )
 • 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (Laboratory in Physics I)
 • 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (Laboratory in Physics II)
 • 01420412 การจำลองแบบระดับอะตอม (Atomic-Scale Simulation)
 • 01420422 ฟิสิกส์ของนิวเคลียส (Nuclear Physics)
 • 01420423 ฟิสิกส์รังสีจากนิวเคลียส (Nuclear Radiation Physics)
 • 01420424 ฟิสิกส์หลายอนุภาค (Many-Body Physics)
 • 01420497 สัมมนา 1 (Seminar)
 • 01420498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

รางวัลที่เคยได้รับ