Skip to:

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์

ผู้สมัคร แบบ 1.1 และ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และเป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สมัครแบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโทสาขาฟิสิกส์

แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโทสาขามาตรวิทยา

แผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทาง วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางการสอน และ/หรือ การวิจัยในสายงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ วิศวกรรม

แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ฟิสิกส์), ปร.ด. (ฟิสิกส์)   (เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

Doctor of Philosophy (Physics), Ph.D. (Physics)

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์)  (เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560)

Master of Science (Physics), M.S. (Physics)

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   (มาตรวิทยา), วท.ม. (มาตรวิทยา)  (เริ่มใช้ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560)

Master of Science (Metrology), M.S. (Metrology)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก website ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>  https://www.grad.ku.ac.th/