Skip to:

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา

 • 2547-2552   Ph.D. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
 • 2540-2542   M.Sc. (ฟิสิกส์เชิงเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2536-2540   วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2553 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2549-2552       ผู้สอน สอนนิสิตปี 4 ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
 •  2549-2552      อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนิสิตปี 4 ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์ 
 • 2548-2550       ผู้สาธิตการทดลองฟิสิกส์และเคมี ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
 • 2543-2547       อาจารย์สอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2544-2546       อาจารย์รับเชิญสอนวิชากลศาสตร์ควอนตัมสำหรับเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2543-2546       อาจารย์รับเชิญ สอนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 • 2542-2544       นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 • Magnetic Recording Media
 • Nano devices

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 • 19 publications

งานสอน

 • 01420478 นาโนฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี (Nanophysics and Nanotechnology)

งานในภาควิชาฟิสิกส์

รางวัลที่เคยได้รับ

 • 2547-2551   ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
 • 2546           ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2542           ได้รับรางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2540-2542   ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล