Skip to:

ประวัติส่วนตัว

Profile in English

การศึกษา

 • 2550-ปัจจุบัน   ลาศึกษาต่อระดับPh.D. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2541-2543      M.Sc. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2537-2541      วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2543-ปัจจุบัน   อาจารย์สอนฟิสิกส์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

 • คุณสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของกราฟีนชนิดอิพิแทคเซียล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

งานสอน

 • 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics I)
 • 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II (General Physics II )
 • 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (Laboratory in Physics I)
 • 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (Laboratory in Physics II)
 • 01420222 ฟิสิกส์ยุคใหม่ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Modern Physics)

รางวัลที่เคยได้รับ

 • 2550-ปัจจุบัน  ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 2537-2543     นิสิตทุนโครงการพสวท.  (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)