ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

หน้าหลัก

 

 

การจัดการความรู้เพื่อความสำเร็จของภาควิชาฟิสิกส์

 

     งานของภาควิชาฟิสิกส์ ก็คือ การผลิตบัณฑิต การผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   งานทุกด้านต้องใช้องค์ความรู้มากมาย   ความรู้เหล่านี้ คือ อะไรบ้าง   งานแต่ละอย่างต้องใช้ความรู้อะไร   ความรู้เหล่านี้อยู่ที่ไหน จัดเก็บไว้อย่างไร   เมื่อจะนำมาใช้ทำอย่างไร มีการถ่ายทอด-แลกเปลี่ยนความรู้กันหรือไม่ และทำอย่างไร   ถ้าเราสังเกต ปัญหาการทำงานหลายอย่างในภาควิชา มักจะมีคำตอบว่า “ไม่รู้” แทรกปนอยู่ด้วยเสมอ   สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ “จัดการความรู้ของภาควิชาฟิสิกส์”   ถ้าภาควิชาฟิสิกส์ของเรามีการจัดการความรู้ที่ดี   สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้เพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย จนบรรลุผลสำเร็จสูงสุด   ภาควิชาฟิสิกส์จะก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในอีกด้านหนึ่ง ความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรมักจะตามมาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม  นั้นหมายถึงที่มาของรายได้อีกด้านหนึ่งของภาควิชา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

     การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  ประโยชน์ ที่บุคลากรจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนนี้ สิ่งแรกน่าจะเป็นการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด   เมื่อองค์กร คือ ภาควิชาฟิสิกส์ของเราก้าวหน้า   มีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้า    ย่อมเป็นโอกาสให้บุคลากรของเราแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปในชุมชนและสังคม   จากนั้น โอกาสอื่นๆ ย่อมตามมา เมื่อคนภายนอกรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้าง จะช่วยเขาได้อย่างไร   โดยเฉพาะถ้าเรามีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ    อย่าลืมว่า ความรู้ คือ ทรัพย์สินทางปัญญา   อาจมีค่ามหาศาลจนประเมินมิได้ ถ้าใช้ให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกวิธี คือ มีการจัดการความรู้ที่ดีนั่นเอง

 

     คงไม่เกินความจริงถ้าจะกล่าวว่า ยิ่งพวกเราร่วมมือกันพัฒนาการจัดการความรู้ของภาควิชาฟิสิกส์ ให้สำเร็จได้เร็วเท่าไร ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานของตนเองเร็วขึ้นเท่านั้น

 

 

ผศ.กนกพจน์  อารีกุล