Skip to:

ประวัติความเป็นมา

นับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 คณะต่างๆจะมีแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของตนเอง เช่น แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาคณิตศาสตร์ ยังไม่มีการสอนแผนกวิชาฟิสิกส์ จนใน พ.ศ. 2495 ได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปของสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน จึงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาฟิสิกส์ ประมาณ พ.ศ. 2500 เริ่มมีการสอนวิชาฟิสิกส์โดยอยู่ในสังกัดแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะกสิกรรมและสัตวบาล ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร จนเมื่อการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นใน พ.ศ. 2509 มีแผนกวิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของคณะ โดยมีอาจารย์วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าแผนกวิชาคนแรก
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา ฟิสิกส์เริ่มร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2505 โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น เริ่มต้นเป็นหลักสูตร 5 ปี แต่สภาการศึกษาแห่งชาติขอให้เป็นหลักสูตร 4 ปีเช่นเดียวกับสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขร่างหลักสูตรและกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษร ศาสตร์เป็นครั้งที่ 3/2506 พ.ศ. 2509 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้มีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์เกิดขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) สาขาฟิสิกส์ จึงได้ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2510 และเริ่มรับนิสิตปริญญาตรีรุ่นแรกใน พ.ศ. 2512 อันเป็นปีเดียวกับที่แผนกวิชาฟิสิกส์ย้ายที่ทำการจากอาคารเกษตรวิศวกรรม (ปัจจุบันคือ บริเวณที่เป็นอาคารอินทรีจันทรสถิตย์) มาอยู่ที่ตึกฟิสิกส์ในปัจจุบัน พ.ศ. 2514 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก เปลี่ยนชื่อปริญญามาเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ตามหลักสากลนิยม และเปลี่ยนจากแผนกวิชาฟิสิกส์เป็นภาควิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2515 มีผู้จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เป็นรุ่นแรกจำนวน 3 ท่าน
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มีการปรับปรุงรวมแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2533 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา และเพิ่มเติมวิชาขึ้นอีกมาก ครั้งที่สองใน พ.ศ. 2528 ในครั้งนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาควิชามากนัก ครั้งที่สามเมื่อ พ.ศ. 2543 เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น ครั้งที่สี่เมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นครั้งที่มีการทำวิจัยสถาบันประกอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เริ่มมีมาพร้อมกับหลักสูตรปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2511 มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2532 และเริ่มรับนิสิตปริญญาโทตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ในปี พ.ศ. 2551 ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรและเสนอขอเปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ซึ่งได้รับอนุมัติและเปิดรับนิสิตแล้วในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ภาควิชาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชามาตรวิทยา อีกสาขาหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ขณะนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว และได้รับอนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
 
รายนามคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รศ.วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ 
• 21 พ.ค. 2514 - 29 ม.ค. 2530
 
ผศ.รัตนา เฟื่องชูนุต 
30 ม.ค. 2530 -  22 ธ.ค. 2530
 
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์
5 ม.ค. 2531 -  4 ม.ค. 2533
5 ม.ค. 2533 -  4 ม.ค. 2535
 
รศ.ดร.สุปรียา ตรีวิจิตเกษม
5 ม.ค. 2535 -  4 ม.ค. 2537
 
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์
5 ม.ค. 2537 -  15 ม.ค. 2539
16 ม.ค. 2539 -  15 ม.ค. 2541
16 ม.ค. 2541 -  15 ม.ค. 2543
16 ม.ค. 2543 -  15 ม.ค. 2547
 
ผศ.เอกชัย หุ่นนิวัฒน์ 

16 ม.ค. 2547 -  15 ม.ค. 2551

 
รศ.ศิวาพร สหวัฒน์

16 ม.ค. 2551 -  30 ก.ย. 2552

 
ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ

1 ต.ค. 2552 -  30 ก.ย. 2556

 

ผศ. ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา

1 ต.ค. 2556 -  30 ก.ย. 2560

 
ผศ. ดร. พงศกร จันทรัตน์

1 ต.ค. 2560 -  ปัจจุบัน

 
 
 
เอกสารอ้างอิง:
  • วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์, 2534. ความเป็นมาของการสอนวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ที่ระลึกครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ก., อัมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ บ.จก., กรุงเทพฯ, หน้า 99-101
  • นิรนาม, 2534. ภาควิชาฟิสิกส์, ที่ระลึกครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ก., อัมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ บ.จก., กรุงเทพฯ, หน้า 95
  • บัญชา พนเจริญสวัสดิ์, 2539. ภ าควิชาฟิสิกส์, ที่ระลึก 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อักษรสยามการพิมพ์ บ.จก., กรุงเทพฯ, หน้า 117-119