Skip to:

โครงสร้างการบริหารงาน

      ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานดังแสดงในภาพข้างล่าง  โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556) และมี ผศ.ดร. สุรศักดิ์  เชียงกา เป็นหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ดังนี้

  1. ฝ่ายวิชาการ นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา ทำหน้าที่ดูแลหลักสูตรต่างๆ การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน
  2. ฝ่ายบริหาร นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร. วัชรี รัตนสกุลทอง ทำหน้าที่ดูแลงานธุรการและการเงิน การจัดภาระงานและตารางสอน และบริหารงานด้านอาคารและสถานที่
  3. ฝ่ายวิจัย นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ทำหน้าที่วางแผนและสนันสนุนการทำงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาวิชาปฏิบัติการขั้นสูง
  4. ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ อ.มาลี สุทธิโอภาส ทำหน้าที่ดูแลกิจการนิสิตและโครงการบริการวิชาการต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีฝ่ายอื่นๆ ได้แก่

  • ฝ่ายประกันคุณภาพ นำโดย ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา ทำหน้าที่ดูแลการจัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลการทำงานของภาคเพื่อนำไปจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ
  • ฝ่ายสารสนเทศ นำโดย ดร. ชัชวาล ทำหน้าที่ดูแล Website และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของภาควิชาฯ 

แผนงาน

  • ระยะสั้น
  • ระยะยาว

การปรับปรุงหลักสูตร

การบริหารงบประมาณ

การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์

การบริหารบุคลากร