Skip to:

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ วท.ม. (มาตรวิทยา)

เพื่อให้งานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ภาคพิเศษ ดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ภาคพิเศษ ดังนี้

                             1.  ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา                           ประธานกรรมการ
                             2.  ผศ.กนกพจน์ อารีกุล                                กรรมการ
                             3.  ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ                               กรรมการ
                             4.  ดร.วีรพัฒน์ พลอัน                                   กรรมการ
                             5.  ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข                                 กรรมการ
                             6.  นายสุชาติ สุวรรณทัศน์                             กรรมการ
                             7.  นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด                          กรรมการและเลขานุการ
 

ขอบข่ายงาน

                    ดำเนินงานต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลัก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ภาคพิเศษ   ดังนี้

1.  จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

            2. จัดทำแผนการเงินเพื่อใช้บริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการการเงินและงบประมาณของภาควิชา

3.  จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามกำหนดทุก 5 ปี

            4. ดำเนินการใช้หลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามเป้าหมายที่ภาควิชากำหนด

            5.  ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา

ตามที่ภาควิชามอบหมาย

                                                                สั่ง  ณ  วันที่