Skip to:

ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 9.30 น.

Date: 
วันเสาร์, 29 ตุลาคม, 2016 - 08:30

 

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 

ระดับมหาบัณฑิต

ลำดับที่รหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลชื่อปริญญา
15314401975นางสาวลักษณา  ไชยบุตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
25414400822นายธาตรี  ชีถนอมปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
35414400857นางสาวพัชรี  ว่องระวังปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
45414402256นางสาวกุลธิดา  พรมดีปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
55414402302นางสาวศศิธร  เตชะนันท์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
65514401057นางสาวพรรณศิริ  บุญน้อยปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
75514402380นางสาวจารุวรรณ  เอนอ่อนปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
85514402398นางสาวปัทมพรรณ  บุญประคมปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
95614400931นายกัลป์  เฉลยโภชน์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
105614400982นางสาวปราณเลขา  ไตรวัชรนนท์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
115614400991นายพนฤทธิ์  ศกุนะสิงห์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
125614401041นายวรากร  จินดาทาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
135614401091นางสาวอัมไพวรรณ  มารุตะพันธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
145714401158นางสาวเบญจมาศ  ผลบุญเจริญชัยปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
155714401174นางสาวปรียาบล  สุวรรณเครือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
165714401221นายวรศักดิ์  ประโรกิจจักร์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
175714401239นางสาวศศิธร  ศรีรัตนพิบูลย์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
185714401743นายกฤตกร  เจติยานนท์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
195714401778นางสาวปนัดดา  ศรีธรรมาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
205714402430นายธนาวุฒิ  โพธิ์เตี้ยปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

 

ระดับบัณฑิต

ลำดับที่รหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลชื่อปริญญา
15510400412นายจักรภัทร  สียางนอกปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
25510401052นางสาวอินทุอร  ฉัตระทินปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
35510403632นายกฤชชุพงศ์  ดาบสมุทรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
45510400153นางสาวชนน์ชนก  ไชยภักดีปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
55510403641นางสาวกฤษณา  เขาทองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
65510400382นางสาวกัญญาภรณ์  เกตุทองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
75510403659นายจิรภัทร  พุกสุขปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
85510400421นางสาวจิรัชยา  อุตราปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
95510403675นางสาวชุติกานต์  เอี่ยวเล็กปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
105510400439นายณัฐพล  ทีปประชัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
115510403713นางสาวธนัสพรรณ  ติฐิโตปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
125510403721นายธีรัตน์  เท่งเฮงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
135510403730นางสาวธีรารัตน์  โชคศิริวิริยกุลปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
145510403772นายพงศกร  ทิพย์มณฑาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
155510403781นางสาวมณฑิรา  กำจรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
165510400161นางสาววรชาภา  บรรยงคิดปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
175510403829นายวีรวิชญ์  ชินชัยศิริสุนทรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
185510400978นายศรัณย์  อรุณรักษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
195410402481นางสาวศรินทรา  ยอดรักปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
205510403837นางสาวศุภรัตน์  เจริญผลปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
215510403845นายสถาพร  มูลคำมีปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
225510403853นางสาวสุวิชญา  เศรษฐหิรัญปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
235510403861นางสาวอพินญา  เปาวรัตน์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)