Skip to:

ประกาศ เรื่อง การวัดผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

 
          ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8 และ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น  ทางภาควิชาฟิสิกส์มีประกาศในแต่ละรายวิชา ดังนี้
 
รายวิชาบรรยาย
 
01420111  วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป I   >>>
  • Take-Home Exam (รอฟังประกาศจากอาจารย์ผู้สอน)
 
01420112  วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป II   >>>
  • Take-home exam จะถูกส่งให้โดย อ.ประจำหมู่ เวลา 9:00 น. ของวันที่ 30 มี.ค. 2563 
     โดยนิสิตต้องส่งคำตอบเป็นไฟล์ pdf (ที่อ่านออกได้ชัดเจน)
     ตามช่องทางที่ อ.ประจำหมู่ กำหนด ก่อนเวลา 23:59 ของวันที่ 2 เม.ย. 2563 
     ***ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่จะระบุไว้ในข้อสอบโดยเคร่งครัด***
 
01420117  วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน I   >>>
  • สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง video call (รอฟังประกาศจากอาจารย์ผู้สอน)
 
01420118  วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน II   >>>
  • Assignments (รอฟังประกาศจากอาจารย์ผู้สอน)
 
01420119  วิชา ฟิสิกส์อย่างสังเขป   >>>
  • จัดสอบแบบจำกัดเวลาแบบออนไลน์ ตามกำหนดในตารางสอบเดิม (รอฟังประกาศจากอาจารย์ผู้สอน)
 
 
รายวิชาปฏิบัติการ
 
01420113 วิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                 >>>  Click
01420114 วิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                >>>  Click
01420115 วิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป  >>>  Click