Skip to:

เรียนเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ในโครงการ "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563"

Date: 
วันพฤหัส, 17 มีนาคม, 2022 - 08:00

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตทุกชั้นปี และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

"แสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.​ 2565 ณ ห้อง ฟ.101ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 9.15 น. ตามกำหนดการดังนี้