Skip to:

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป >> https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/9436-2/