Skip to:

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต  โดยมีรายนามดังนี้

                   1.   อ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์                         ประธานคณะกรรมการ

                   2.   อ.ดร.จิรโรจน์  ต. เทียนประเสริฐ              กรรมการ       

                   3.   อ.ดร.สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์                 กรรมการ

                   4.   ผศ.ดร.สุธี  บุญช่วย                                กรรมการ                 

                   5.   อ.มาลี  สุทธิโอภาส                              กรรมการ

                   8.   นางสาววรางคณา  คำสันเทียะ                 กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  2553