Skip to:

คณะกรรมการพัฒนานิสิต

เพื่อให้การพัฒนานิสิตของภาควิชาฟิสิกส์ดำเนินไปด้วยดีและมีคุณภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพและบริการต่าง ๆ  ของภาควิชาที่จัดให้แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า  ดังรายนามต่อไปนี้

1.   อ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์               ประธานคณะกรรมการ

2..  อ.มาลี  สุทธิโอภาส                     ที่ปรึกษา

3.   ผศ.ดร.สุธี  บุญช่วย                             กรรมการ

4.   อ.ดร.ภาลาวัณย์  เกเนสท์             กรรมการ

5.   นางสาววรางคณา  คำสันเทียะ       กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์   2553