Skip to:

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย

เพื่อให้การทำงานด้านพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ดังนี้

                   1.   ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ                           ที่ปรึกษา

                   2.   อ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา                ประธานกรรมการ

                   3.   ผศ.ดร.สุรศักดิ์  เชียงกา                        กรรมการ

                   4.   อ.มาลี  สุทธิโอภาส                              กรรมการ

                   5.   ผศ.ดร.จิรโรจน์  ต. เทียนประเสริฐ           กรรมการ

                   6.   อ.ดร.จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร                     กรรมการ

                   7.   อ.ดร.ชัชวาล  วงศ์ชูสุข                          กรรมการ

                   8.   นางสาวจาริณี  เกียงเอีย                        กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2556