Skip to:

คณะทำงานประกันคุณภาพภาควิชาฟิสิกส์

เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพของภาควิชาฟิสิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาขอแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ดังนี้

       1.   ผศ.กนกพจน์  อารีกุล                  ประธานคณะทำงาน

       2.   นายปัญญา  คงสวัสดิ์                  รองประธานคณะทำงาน

                   3.   นายศักดิ์ชัย  ชมโคกกรวด            คณะทำงาน

                   4.   นางสาววรางคณา  คำสันเทียะ       คณะทำงาน

                   5.   นายจิรภัทร  ลดาวัลย์                 คณะทำงาน

                   6.   นายภัทรพงษ์  นิลกุล                  คณะทำงาน

                   7.   นางประภา  บุญชัยกมลอากร        เลขานุการคณะทำงาน

สั่ง  ณ  วันที่  26  มกราคม  2553