Skip to:

งานเปิดป้ายอาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์

Date: 
วันพฤหัส, 12 ธันวาคม, 2013 (ทั้งวัน)

ขอเชิญร่วมงานเปิดป้ายอาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ (ตึกฟิสิกส์เดิม) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556

กำหนดการของงาน

  • เวลา 09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์
  • เวลา 10.00 - 11.00 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์
  • เวลา 11.00 - 11.40 น. ถวายเพล ณ ห้องวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์
  • เวลา 12.00 น. พิธีเปิดป้าย ณ บริเวณ อาคารจอดรถภาควิชาฟิสิกส์
  • เวลา 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน