Skip to:

วิสัยทัศน์

    ภาควิชาฟิสิกส์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ภาควิชามุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทั้งในสาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยว ข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ และนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลตาม ปรัชญา/ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งมุ่งมั่นจะสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับนานาชาติ ที่มีประโยชน์สอดคล้องกับริบทของสังคมไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน