Skip to:

คณะกรรมการบริหารงานต่างๆ

x

ข้อความผิดพลาด

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. ใน _registry_check_code() (บรรทัด 3080 ของ /home/web/physics.sci.ku.ac.th/html/includes/bootstrap.inc)

        เพื่อให้การบริหารงานภายในภาควิชาฟิสิกส์มีประสิทธิภาพ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์   ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามสายงาน 4 กลุ่มหลักดังนี้

1. ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา ทำหน้าที่ดูแลหลักสูตรต่างๆ การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

การบริหารหลักสูตร

การบริการวิชาการ

2. ฝ่ายบริหาร นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร. วัชรี รัตนสกุลทอง ทำหน้าที่ดูแลงานธุรการและการเงิน การจัดภาระงานและตารางสอน และบริหารงานด้านอาคารและสถานที่ มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

3. ฝ่ายวิจัย นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ทำหน้าที่วางแผนและสนันสนุนการทำงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาวิชาปฏิบัติการขั้นสูง มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

4. ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ นำโดยรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ อ.มาลี สุทธิโอภาส ทำหน้าที่ดูแลกิจการนิสิตและโครงการบริการวิชาการต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ยังมีฝ่ายอื่นๆ ได้แก่